Wat Zegt de Bijbel?  

Christelijke Politiek.

Kan het Woord van God, zoals dat middels de Bijbel tot ons komt, gebruikt worden als leidraad voor ons politieke handelen? Er zijn maar liefst 613 geboden en verboden in de Bijbel te vinden waarvan de meeste christenen het bestaan niet eens weten laat staan dat ze zich er aan houden.  Zo zou om te beginnen de doodstraf weer moeten worden ingevoerd.

Doodstraf voor moordenaars en ontvoerders.

(Exodus 21:12) Wie iemand slaat, dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden.
13 Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal Ik u een plaats bestellen, waar hij henen vliede.
14 Maar indien iemand tegen zijn naaste moedwillig gehandeld heeft, om hem met list te doden, zo zult gij denzelven van voor Mijn altaar nemen, dat hij sterve.

(Exodus 21:16) Verder, zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt, die zal zekerlijk gedood worden.

Doodstraf voor het slaan of vervloeken van ouders.

(Exodus 21:15)  Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.

17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.

Doodstraf voor seks met dieren.

(Exodus 22:19)  Al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk gedood worden.

(Leviticus 20:15) Daartoe als een man bij enig vee zal gelegen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden. 16 Alzo wanneer een vrouw tot enig beest genaderd zal zijn, om daarmede te doen te hebben, zo zult gij die vrouw en dat beest doden; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Predikers van andere religies dienen gedood te worden.

(Deuteronomium 13:1)  Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder;
2 En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen; .............
5 En diezelve profeet, of dromen-dromer, zal gedood worden; want hij heeft tot een afval gesproken tegen den HEERE.

Doodstraf voor de vrouw die in de huwelijksnacht geen maagd blijkt te zijn.

(Deuteronomium 22:20)  Maar indien ditzelve woord waarachtig is, dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is;
21 Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat zij een dwaasheid in IsraŽl gedaan heeft, hoererende in haars vaders huis; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

Homosexuelen dienen te worden gedood.

(Leviticus 20:13) Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Heksenvervolging moet weer worden ingesteld.

(Exodus 22:18) De toveres zult gij niet laten leven.

(Leviticus 20:27) Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.

Overspel dient gestraft te worden de doodstraf.

(Leviticus 20:10) Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster.

Wie de zondags rust verstoort dient gedood te worden

(Exodus 31:15) Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden.

Godslastering zal bestraft moeten worden met de doodstraf.

(Leviticus 24:16) En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.

Afvallige Christelijke dienen gedood te worden.

(Deuteronomium 13:6-9) Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen; .................. Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan;

Kinderen die niet horen willen moeten voelen dood.

(Deuteronomium 21:18-21) Wanneer iemand een moedwilligen en wederspannigen zoon heeft, die de stem zijns vaders en de stem zijner moeder niet gehoorzaam is; en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet horen zal, Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats. En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve;


Lees verder:   Tegenspraken in de Bijbel.Polulaire pagina's


© debijbelzegt.nl 2018