Abortus

In tegenstelling tot wat de anti-abortus aanhangers ons willen doen geloven wordt abortus nergens in de bijbel rechtstreeks verboden. Integendeel, Numeri 5 geeft omstandig uitleg hoe een priester een abortus opwekt bij een overspelige vrouw door haar bitter water te laten drinken.

(Numeri 5:17-27)  En de priester zal heilig water in een aarden vat nemen; en van het stof, hetwelk op den vloer des tabernakels is, zal de priester nemen, en in het water doen.............Als hij haar nu dat water zal te drinken gegeven hebben, het zal geschieden, indien zij onrein geworden is, en tegen haar man door overtreding zal overtreden hebben, dat het water, hetwelk vervloeking medebrengt, tot bitterheid in haar ingaan zal, en haar buik zwellen, en haar heup vervallen zal;

Als argument tegen abortus wordt vaak het vermeende "Respect voor het Leven" aangevoerd dat te vinden zou zijn in de bijbel. Niets is minder waar, de bijbelse God neemt te pas en te onpas levens van onschuldige vrouwen en kinderen en pleegt massamoorden of geeft er opdracht toe, zoals mag blijken uit de volgende  voorbeelden waarin God het doden van kinderen en foetussen als straf gebruikt:

(Exodus 12:29)  En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.
(2 Samuel 12:14) Nochtans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des HEEREN grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon, die u geboren is, den dood sterven.
Toen ging Nathan naar zijn huis. En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. ......En het geschiedde op den zevenden dag, dat het kind stierf;
(Jesaja 13:16) Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden. 
(Hosea 14:1)  Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God; zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd, en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden.
(Ezechiel. 9:5-6)  Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;
(Hosea 9:14) Geef hun, HEERE! Wat zult Gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder, en uitdrogende borsten.
(Jeremia 13:14)  En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.  

Als het volk Israel bij het beloofde land aankomt krijgen ze van God opdracht om iedereen die er woont te doden inclusief (zwangere)vrouwen, kinderen en grijsaards.

(1 Samuel 15:3)  Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.  
(Deuteronomium 20:16-17)  Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft.  

Het doodslaan van kinderen op een rots kan blijkbaar ook een goed doel dienen zoals blijkt uit de volgende psalm. Hoezo "Respect voor het Leven"????? 

(Psalmen 137:9)  Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.

Nog meer voorbeelden van het doden van ongeboren vruchten, kinderen en  zwangere vrouwen:

(Numeri 31:17)....doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens
(Deuteronomium 2:34)....en wij verbanden alle steden, mannen, en vrouwen, en kinderkens;
(Deuteronomium 28:53)....En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren
(2 Koningen 8:12) ....en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.
(2 Koningen 15:16) .... al haar bevruchte vrouwen hieuw hij in stukken
( Jesaja 13:16)...Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden
( Jesaja 13:18).....en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks; hun oog zal de kinderen niet verschonen
( Klaagliederen 2:20)...zullen dan de vrouwen haar vrucht eten

En wat zegt het Nieuwe Testament over abortus??? Niets dus. Paulus maakt zich wel druk over hoofddeksel, haardracht en sieraden van de vrouw en waakt over haar onderdanige postitie ten opzichte van de man maar over abortus wordt met geen woord gerept.

(1 Corinthiers 11:7) Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.
(1 Timotheus 2:9)  Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;


Lees verder:  Homoseksualiteit in de Bijbel

>