Gods Almacht.

Vele bijbelteksten laten duidelijk zien dat God almachtig is en dat niets voor Hem onmogelijk is.

(Genesis 17:1).....Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!
(Genesis 35:11) Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige!
(Mattheüs 19:26) En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
(Lukas 1:37) Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
(Job 42:1) Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide: Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden.

God is almachtig maar toch zet Hij de strijd niet voort omdat de vijand over ijzeren strijdwagens beschikt.

(1 Kronieken 29:11) Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw: Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.
VERSUS
(Richteren 1:19) En de HEERE was met Juda, dat hij de inwoners van het gebergte verdreef; maar hij ging niet voort om de inwoners des dals te verdrijven, omdat zij ijzeren wagenen hadden.

God is alziend maar maar vraagt toch aan Adam waar hij zit als deze zich verbergt in de Hof van Eden. Ook moeten de Israelieten hun huizen markeren met bloed zodat God hun huis voorbij zal gaan als Hij op pad is om alle eerstgeborenen in Egypte te doden.

(Spreuken 15:3) De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden.
(Jeremia 16:17) Want Mijn ogen zijn op al hun wegen; zij zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen, noch hun ongerechtigheid verholen van voor Mijn ogen.
(Jeremia 23:24) Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE.
(Hebreeen 4:13) En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.
VERSUS
(Genesis 3:9) En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij
(Exodus 12:7-12) En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.............En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

Jakob worstelt met God en als Jakob de sterkste blijkt te zijn maakt God hem invalide. Desondanks heeft Jakob Hem nog steeds in de houdgreep en hij laat God niet gaan voor deze hem gezegend heeft.

(Genesis 32:25-26) En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde.  En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.

Hoewel God almachtig is kan volgens de volgende teksten geen leugens vertellen.

(Hebreeen 6:18) Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden;

(Titus 1:2) In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;