De Tien Geboden

De term "Tien Geboden" komt in de Bijbel niet voor, er wordt gesproken over de "tien woorden" die God tot twee keer toe eigenhandig in 2 stenen tafelen heeft gegrafeerd op de berg Sinai. Als Mozes met de eerste tafelen terugkeert ziet hij dat het volk bezig is een een gouden kalf te aanbidden. Hij ontsteekt in woede en smijt de tafelen kapot.

(Exodus 32:19) En het geschiedde, als hij aan het leger naderde, en het kalf, en de reien zag, dat de toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp, en dezelve beneden aan den berg verbrak.

Later krijgt Mozes opdracht om nieuwe tafelen te ontvangen waarin God, naar eigen zeggen, dezelfde instructies zal schrijven als op de eerste twee.

(Exodus 34:1) Toen zeide de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden, die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt.

Blijkbaar was God vergeten wat hij de eerste keer had geschreven want wat hij de tweede keer schrijft wijkt nogal af van de eerder gegeven instructies. 

Eerste keer Tweede keer
Exodus 20:1 Exodus 34:1
1) Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; 
2) Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, Gij zult u geen gegoten goden maken.
3) Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; Het feest der ongezuurde broden zult gij houden;
4) Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden, maar op den zevenden dag zult gij rusten; 
5) Eert uw vader en uw moeder, Het feest der weken zult gij ook houden.
6) Gij zult niet doodslaan. Al wat mannelijk is onder u zal driemaal in het jaar verschijnen voor het aangezicht des Heeren HEEREN.
7) Gij zult niet echtbreken. Gij zult het bloed van Mijn slachtoffer niet offeren met gedesemd brood;
8) Gij zult niet stelen. Het slachtoffer van het paasfeest zal ook niet vernachten tot den morgen.
9) Gij zult geen valse getuigenis spreken. De eerstelingen van de eerste vruchten uws lands zult gij in het huis des HEEREN uws Gods brengen.
10) Gij zult niet begeren. Gij zult het bokje in de melk zijner moeder niet koken.

Klik hier voor nog veel meer geboden