Heiligt het Doel de Middelen?

God beloofd Abraham dat Hij er voor zal zorgen dat zijn nakomelingen tot een groot en machtig volk zullen uitgroeien met heerschappij over uitgestrekte gebieden.

(Genesis 17:7-8) En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanašn, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.
(Genesis 26:4) En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,
(Genesis 28:14) En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Blijkbaar hadden de aardsvaders en hun nakomelingen er weinig vertrouwen in dat Ora et Labora alleen voldoende zou zijn om vooruit te komen in het leven want we zien keer op keer dat ze hun toevlucht nemen tot hele bedenkelijke middelen:
List & Bedrog
Bijbelse hoofdrolspelers vergaren rijkdommen middels list en bedrog of misbruiken behoeftige omstandigheden voor geldelijk gewin.

Zuster Act 1 (Genesis 12) Als Abraham door een hongersnood gedreven in Egypte beland laat hij zijn vrouw Sara zich voordoen als zijn zuster om zo te voorkomen dat hij het slachtoffer wordt van jaloerse mannen die geen weerstand kunnen bieden aan de schoonheid van zijn vrouw. Als Sara inderdaad in het huis van de farao beland wordt Abraham hiervoor rijkelijk beloond. Wie denkt dat de God die waakt over het morele gedrag van de mensheid wel verbolgen zou zijn op Abraham die nota bene zijn eigen vrouw aanzet tot overspel heeft het volledig mis. In plaats van Abraham terecht te wijzen gaat God de farao lastig vallen met plagen terwijl de goede man zich van geen kwaad bewust is omdat hij is voorgelogen. Blijkbaar is de farao door de plagen flink aangedaan want als hij doorkrijgt dat Sarai de vrouw is van Abraham mogen ze samen vertrekken inclusief door het bedrog verkregen spulletjes.
Zuster Act 2 (Genesis 20) De happy ending van het vorige verhaal heeft Abraham blijkbaar aan het denken gezet want hij haalt precies hetzelfde trucje uit met de Abimelech de koning van Gerar. Ook hier helpt God de bedriegers een handje door in een droom aan Abimelech uit te leggen hoe de vork aan de steel zit en ook hier worden het echtpaar overladen met geschenken. Ter afsluiting geneest Abraham ook nog even de door God onvruchtbaar gemaakte vrouwen van Abimelech zodat ze weer kunnen baren.
Zuster Act 3 (Genesis 26) Izaak heeft goed opgelet hoe zijn vader tewerk ging want als hij vanwege een hongersnood zijn toevlucht zoekt in Gerar doet ook hij net alsof zijn mooi vrouw Rebecca zijn zuster is. Erg handig pakt Izaak het echter niet aan want op een goede dag ziet koning Abimelech dat Izaak sex heeft met Rebecca en moet hij opbiechten dat ze man en vrouw zijn. Hoewel de koning verbolgen is over deze misleiding zit het ontzag dat zijn vader Abraham bij de koning heeft afgedwongen er nog goed in want hij stelt Izaak onder zijn bescherming. Ook God was blijkbaar erg tevreden met Izaak want Hij zegent hem met voorspoedige oogsten, kuddes vee en veel kinderen en Abimelech moet hem uiteindelijk wegsturen omdat hij te groot en te machtig is geworden.
Jacob bedriegt zijn vader. (Genesis 27) Jacob doet zich voor als zijn broer Ezau om zo bij zijn blinde vader Izak de zegen van het eerstgeboorterecht te ontfutselen. God stemt blijkbaar helemaal in met dit bedrog want Hij laat zich later de God van Abraham, Izak en Jacob noemen en had volgens Romeinen 9:11 al voor de geboorte van de tweeling een voorkeur voor Jacob.
Jacob bedriegt Laban (Genesis 30) Nadat Jacob zijn vader Izak heeft bedrogen vreest hij voor de wraak van zijn broer Ezau en zoekt zijn toevlucht bij zijn oom Laban. Daar wordt hij op zijn beurt door Laban bedrogen die hem na zeven jaar werk als beloning Lea als bruid geeft in plaats van de beloofde Rachel waarvoor hij nog eens zeven jaar zal moeten werken. Als Laban ziet dat zijn veestapel voorspoedig groeit onder het beheer van Jacob vraagt hij deze hoe hij hem zal belonen. Jacob stelt voor dat het gespikkelde vee voor hem zal zijn en het niet gespikkelde voor Laban. Blijkbaar was dat een redelijke verdeling want Laban gaat ermee accoord. Dat had hij beter niet kunnen doen want Jacob weet door een slinkse methode de geboortes te beinvloeden zodat er meer gespikkelden worden geboren waardoor na verloop van tijd het grootste deel van het vee zijn eigendom is geworden. Als er niets meer te halen valt en hij wil vertrekken komt Jacob met vrome praatjes dat God het allemaal zo heeft voorbeschikt.
Josef in Egypte (Genesis 47:13-26) Via allerlei verwikkelingen krijgt Josef een hooggeplaatste functie als opzichter over de voedsel voorraden van Egypte en hij misbruikt die positie door de egyptenaren af te persen ten gunste van zijn baas de farao. Als de hongersnood toeslaat en de egyptenaren geen geld meer hebben moeten ze in ruil voor voedsel als betaling eerst hun vee en later hun land aan de farao verkopen. Om ze verder helemaal tot slaven te maken moeten ze in ruil voor zaad vanaf dat tijdstip ťťn vijfde deel van iedere oogst afstaan aan de farao.


Roof
God beloofd Zijn uitverkoren volk uitgestrekte gebieden inclusief de steden, huizen, landerijen en alles wat van waarde is en benadrukt dat ze al dat moois zullen krijgen zonder er voor gewerkt te hebben. Met andere woorden alle bezittingen waar andere mensen generaties lang voor gezwoegd en geploeterd hebben mogen ongestraft geroofd worden.

(Deuteronomium 6:10-11) Als het dan zal geschied zijn, dat de HEERE, uw God, u zal hebben ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt, En huizen, vol van alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten, die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt;
(Numeri 31:9-11) Maar de kinderen IsraŽls namen de vrouwen der Midianieten, en hun kinderkens gevangen; zij roofden ook al hun beesten, en al hun vee, en al hun vermogen. Voorts al hun steden met hun woonplaatsen, en al hun burchten verbrandden zij met vuur. En zij namen al den roof, en al den buit, van mensen en van beesten.
(Deuteronomium 2:35-36) Het vee alleen roofden wij voor ons, en den roof der steden, die wij innamen. Van Aroer af, dat aan den oever der beek Arnon is, en de stad, die aan de beek is, ook tot Gilead toe, was er geen stad, die voor ons te hoog was; de HEERE, onze God, gaf dat alles voor ons aangezicht.
(Deuteronomium 3:7-8) Doch al het vee en den roof van die steden roofden wij voor ons. Zo namen wij te dier tijd het land uit de hand van de twee koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan waren, van de beek Arnon tot den berg Hermon toe;
(2 Samuel 12:29-30) Toen verzamelde David al dat volk, en toog naar Rabba; en hij krijgde tegen haar, en nam ze in. En hij nam de kroon haars konings van zijn hoofd af, welker gewicht was een talent gouds, met edelgesteente, en zij werd op Davids hoofd gezet; ook voerde hij uit een zeer groten roof der stad.
(Exodus 3:22) Maar elke vrouw zal van haar naburin, en van de waardin haars huizes, eisen zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gijlieden op uw zonen, en op uw dochteren leggen, en gij zult Egypte beroven.
(Exodus 12:33-36) En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende, om die uit het land te drijven; want zij zeiden: Wij zijn allen dood! En het volk nam zijn deeg op, eer het gedesemd was, hun deegklompen, gebonden in hun klederen, op hun schouderen. De kinderen IsraŽls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden van de Egyptenaren geŽist zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen. Daartoe had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaren, dat zij hun hun begeerte deden; en zij beroofden de Egyptenaren.


Moord
Als er wraak genomen of lebensraum geschapen moet worden heeft de bijbelse God geen probleem met het uitmoorden van complete steden en volkeren.

De slachting te Sichem. (Genesis 34) Jacob slaat zijn tenten op bij de stad Sichem en koopt daar een stuk grond. Als zijn dochter Dina de stad bezoekt wordt ze door de zoon van de koning verkracht maar desalnietemin stuurt hij zijn vader naar haar familie om te vragen of hij toch met haar kan trouwen. Die antwoorden dan dat zo'n huwelijk alleen mogelijk is als alle mannen van Sichem zich laten besnijden. De mannen van de stad zien na overleg wel de voordelen van zo'n besnijdenis in en laten dat allemaal doen. Drie dagen later als de mannen nog wat koortsig zijn van die besnijdenis overvallen Jacobs zonen Simeon en Levi de nietsvermoedende inwoners van de stad en doden daar alle mannen en vervolgens plunderen de overige familieleden van Jacob de stad en nemen de vrouwen en kinderen gevangen.
(Deuteronomium 20:16-17) Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanašnieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft;
(Deuteronomium 13:15) Zo zult gij de inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards.
(Jozua 11:14-15) En al den roof dezer steden, en het vee, roofden de kinderen IsraŽls voor zich; alleenlijk sloegen zij al de mensen met de scherpte des zwaards, totdat zij hen verdelgden; zij lieten niet overblijven wat adem had. Gelijk als de HEERE Mozes, Zijn knecht, geboden had, alzo gebood Mozes aan Jozua; en alzo deed Jozua; hij deed er niet een woord af van alles, wat de HEERE Mozes geboden had.
(Jozua 10:40) Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israels, geboden had.


Verkrachting
Om de groei van het aantal nakomelingen van Abraham te versnellen krijgt het volk Israel toestemming van God om de vrouwen en meisjes van de overwonnen vijanden te sparen en tot vrouw te nemen. Op een enkele vrouw na die het wel ziet zitten om het bed te delen met de moordenaars van hun ouders, broers en overige familie zijn dit niets anders dan sexslavinnen die naar believen verkracht en zwanger gemaakt kunnen worden.

(Deuteronomium 21:11-13) En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt; Zo zult gij haar binnen in uw huis brengen; en zij zal haar hoofd scheren, en haar nagelen besnijden. En zij zal het kleed harer gevangenis van zich afleggen, en in uw huis zitten, en haar vader en haar moeder een maand lang bewenen; en daarna zult gij tot haar ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe zijn.
(Numeri 31:17-18) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft. Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.
(Genesis 34:29) En al hun vermogen, en al hun kleine kinderen, en hun vrouwen, voerden zij gevankelijk weg, en plunderden dezelven, en al wat binnenshuis was.
(Deuteronomium 20:13-14) En de HEERE, uw God, zal haar in uw hand geven; en gij zult alles, wat mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards; Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten den buit uwer vijanden, dien u de HEERE, uw God, gegeven heeft.
(Richteren 21:12) En zij vonden onder de inwoners van Jabes in Gilead vierhonderd jonge dochters, die maagden waren, die geen man bekend hadden in bijligging des mans; en zij brachten die in het leger te Silo, dewelke is in het land Kanašn.


CONCLUSIE: Dezelfde God die oordeelt over het morele gedrag van de mensheid lijkt in het geval van de helden van het OT geen enkele moeite te hebben met hun bedenkelijke methodes en werkt er in veel gevallen gewoon aan mee of geeft er opdracht toe.


Lees verder: Goddelijke Genocide

l>