Wat Jezus Zegt

Veel uitspraken van Jezus spreken elkaar tegen of zijn in strijd met andere bijbelteksten. Ook handelt Jezus niet altijd naar zijn eigen woorden.

1. Wanneer zal de haan kraaien........

Na de 3e verloochening

(Mattheüs 26:34) Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.

(Lukas 22:34) Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij Mij kent.

 (Johannes 13:38) Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben.

VERSUS

De haan kraait gelijk na de 1e verloochening.

(Marcus 14:68) Maar hij heeft het geloochend, zeggende: Ik ken Hem niet, en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal, en de haan kraaide.

2. Waar moet het evangelie gepredikt worden..... 

(Mattheus 15:24) Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.
(Mattheus 10:5-6) Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.

VERSUS

(Mattheus 28:19) 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
(Marcus 13:10) En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.

3. Jezus zegt dat er niemand is opgevaren ten hemel.......

(Johannes 3:13) En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

VERSUS

(2 Koningen 2:11) 11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.

4. Het "Hebt uw vijanden lief" was ook voor Jezus zelf niet eenvoudig getuige de hoeveelheid teksten waarin Hij zelf mensen uitmaakt voor van alles en nog wat....

(Mattheus 5:44) Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
(Lukas 6:37) En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.

VERSUS

(Mattheus 12:34) Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt?
(Mattheus 23:15) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.
(Mattheus 23:17) Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt?
(Mattheus 23:27) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.
(Mattheus 23:33) Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?
(Johannes 10:8) Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

5.  Jezus zegt "Mijn juk is zacht en mijn last is licht" maar Hij zegt ook dat degenen die Hem volgen gegeseld, gehaat en vervolgd zullen worden.

(Mattheus 11:29-30) Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

VERSUS

(Mattheus 10:17) Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.
(Mattheus 10:22) En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam;
(Johannes 16:33) In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
(Hebreeen 12:6) 6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
(2 Timotheus 3:12) En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.

6. Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde maar....... Hij mag niet bepalen wie er links of rechts van hem mag zitten!!!!!!

(Mattheus 28:18) En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

VERSUS

(Mattheus 20:23).............. maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.

7.  Als Jezus de apostelen uitzendt zegt hij dat hij altijd met ze zal zijn.........

(Mattheus 28:20) En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. 

VERSUS

(Mattheus 26:11) Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.
(Johannes 7:34) Gij zult Mij zoeken, en gij zult Mij niet vinden; en waar Ik ben, kunt gij niet komen.

8. Volgens Handelingen 26:23 was Jezus de eerste die uit de dood op stond maar in de Bijbel staan meerdere verhalen van doden die weer tot leven gewekt worden.

(Handelingen 26:23) Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat Hij, de Eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen dezen volke, en den heidenen.

VERSUS

(1 Koningen 17:17-22)  En de HEERE verhoorde de stem van Elia; en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd.
(2 Koningen 13:21)  En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen; zo wierpen zij den man in het graf van Elisa; en toen de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend, en rees op zijn voeten.

9. In tegenspraak met het "Eert uw vader en uw moeder" leert Jezus dat men geen goede volgeling van hem kan zijn zonder zijn familie te haten en te verlaten. 

(Exodus 20:12) Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
(Mattheus 15:4) Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven.

VERSUS

(Lukas 14:26) Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
(Mattheus 19:29) En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven.
(Mattheus 10:35) Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.

10. Brengt Jezus de vrede of het zwaard????

(Johannes 14:27) Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
(Mattheus 26:52) Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.

VERSUS

(Mattheus 10:34) Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
(Mattheus 10:35-36) Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
(Lukas 22:36) Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.

11. Is Jezus getuigenis waarachtig.....

(Johannes 8:14) Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Hoewel Ik van Mijzelven getuig, zo is nochtans Mijn getuigenis waarachtig;

VERSUS

(Johannes 5:31) Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig.

12. Jezus zegt: ''wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.'' Vervolgens noemt hij zelf mensen dwazen.

(Mattheus 5:22) Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

VERSUS

(Mattheus 23:17) Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt?

13. Kunnen hoeren het Koninkrijk Gods beerven.....

(Mattheus 21:31) Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.

VERSUS

(1 Korinthiers 6:10) Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.

14. Behoren we nu wel of niet te oordelen???

(Lukas 6:37) En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.

VERSUS

(Johannes 7:24) Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

15. Is Jezus gekomen om te oordelen????

(Johannes 12:47) En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make.

VERSUS

(Johannes 9:39) En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden.
(Johannes 5:22) Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;

16. Die zoekt die vindt.......

(Mattheus 7:7-8) Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

VERSUS

(Johannes 7:34) Gij zult Mij zoeken, en gij zult Mij niet vinden; en waar Ik ben, kunt gij niet komen.

17. Jezus stuurt de discipelen de wereld in met de opdracht te dopen maar Paulus heeft daar zo zijn eigen ideen over.

(Mattheus 28:19)  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

VERSUS

(1 Korinthiers 1:17)   Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen;

18. Volgens Marcus houdt Jezus zijn leer opzettelijk geheim zodat zo min mogelijk mensen het zullen begrijpen en gered zullen worden.

(Marcus 4:11-12)  En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen; Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden.

(Marcus 4:34)  En zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet; maar Hij verklaarde alles Zijn discipelen in het bijzonder.

19. Jezus heeft moeite om zijn naaste omgeving te overtuigen. Blijkbaar waren veel mensen die Jezus van dichtbij kenden niet overtuigd van Zijn gaven en goddelijkheid.

(Marcus 6:4)  En Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen, en in zijn huis. En Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen zieken de handen op, en genas hen.

(Marcus 3:21)  En als degenen, die Hem bestonden, dit hoorden, gingen zij uit, om Hem vast te houden; want zij zeiden: Hij is buiten Zijn zinnen.

20.  Het lijkt erop dat Jezus zich niet helemaal los heeft kunnen maken van de  bloeddorstige trekjes van zijn Vader.

(Mattheüs 5:43)  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

VERSUS

(Lukas 19:27)  Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.
(Openbaring 2:18)  Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk............En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.
(Openbaring 19:15) En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.

21. Jezus belooft dat zijn volgelingen over spectaculaire krachten zullen beschikken zodat ze zieken kunnen genezen en onkwetsbaar zijn voor gif, gifslangen.  [warning: don't try this at home]

(Marcus 16:17)  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
(Marcus 3:14)  En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken; En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen.
(Lukas 10:19)  Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

VERSUS

Je vraagt je af waarom Jezus niet zelf heeft laten zien dat geloof je onkwetsbaar kan maken voor slangen, schorpioenen en gif. Dat is namelijk heel wat anders dan toneelstukjes opvoeren met het uitwerpen van demonen en duivels. Nu gaan goedgelovige mensen dat met de dood bekopen.

22. Jezus zegt dat Johannes de Doper een reïncarnatie van Elias is maar Johannes zelf onkent dat.

(Mattheüs 11:13) Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou.
(Mattheüs 17:11) Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten.  Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had.

VERSUS

(Johannes 1:21)  En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.

23. Is Jezus goed?

(Johannes 10:11) Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

VERSUS

(MattheŁs 19:16) En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem:
Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

24. Jezus vergist zich in de vader van Zacharia die in voorhof van de tempel werd gedood.

(Mattheus 23:35) Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.

VERSUS

(2 Kronieken 24:20-21) En de Geest Gods toog Zacharia aan, den zoon van Jojada, den priester, die boven het volk stond, en hij zeide tot hen: Zo zegt God: Waarom overtreedt gij de geboden des HEEREN? Daarom zult gij niet voorspoedig zijn; dewijl gij den HEERE verlaten hebt, zo zal Hij u verlaten. En zij maakten een verbintenis tegen hem, en stenigden hem met stenen door het gebod des konings, in het voorhof van het huis des HEEREN.


Lees verder:   hebt uw Vijanden lief?