Nashville-verklaring

Middels de zogenaamde Nashville-verklaring willen orthodoxe christenen ons vertellen wat Gods exacte bedoelingen zijn met betrekking tot homo's en lhbt'ers. Laten we dus eens een paar artikelen van deze verklaring onder de loupe nemen en  kijken wat de Bijbel erover te zeggen heeft.

Artikel 1
WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie [1] tussen één man en één vrouw,[2] waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen.[3] Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele,[4] polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

[1] Behalve dan in het geval van lust opwekkende vrouwen in krijgsgevangenschap want die mogen eerst worden uitgeprobeerd voordat de "levenslange" verbinding wordt aangegaan. (Deuteronomium 21:11-14)

Ook kan een MAN die iets onaangenaams in zijn vrouw ontdekt heeft van haar scheiden met een speciale "scheidbrief". Dat een VROUW zou kunnen scheiden omdat de man niet bevalt is natuurlijk ondenkbaar. (Deuteronomium 24:1)

[2] Als de Bijbel iets zegt over Gods bedoelingen dan kunnen we moeilijk anders concluderen dat één man net zoveel vrouwen mag hebben als hij er kan onderhouden want zo'n beetje alle hoofdrolspelers in het Oude Testament hadden meerdere vrouwen.

 [3] Hier wordt het verband tussen seks en het krijgen van kinderen gebruikt om te suggereren dat seks alleen op zijn plaats is als daar ook kinderen uit voort kunnen komen. Met dezelfde redenering kun je ook het gebruik van fietsen afkeuren: God heeft de mens benen gegeven om te lopen dus mogen ze alleen daarvoor gebruikt worden.

[4] Wat God precies bedoelt blijft natuurlijk giswerk maar de Bijbel zegt in ieder geval dat praktiserende homoseksuelen gedood dienen te worden. (Leviticus 20:13)

Artikel 3
WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend. [1]

WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde. [2]

[1] Er is de schrijvers van de Nasville Verklaring blijkbaar alles aan gelegen dat in huwelijk en kerk de man de baas blijft en vrouwen een onderdanige positie innemen.  (Genesis 3:16) (1 Korinthiers 11:3-9) (Efeziers 5:22-23) 

[2] Als een intelligente vrouw zich niet in theologische aangelegenheden mag mengen en het geleuter van dommere mannen in stilte moet accepteren dan is dat een aantasting van haar waardigheid. (1 Korinthiers 14:34) (1 Timotheus 2:12-14)

Artikel 4
WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.

WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

Verschillen tussen man en vrouw zijn GEEN gevolg van de zondeval en zijn precies zo door God bedoelt? Prima, maar dan ook niet met de zondeval op de proppen komen als er moeilijke vragen worden gesteld over het leed in de wereld dat God toelaat.

Ziektes en epidemieen zijn ook dus ook GEEN gevolg van de zondeval want die worden veroorzaakt door virussen en bacterien die speciaal door de Schepper op uiterst vernuftige wijze zijn ontworpen om de mensheid inclusief onschuldige kinderen te teisteren.

Ook natuurrampen zoals aardbevingen en tsunami's waarbij God zonder in te grijpen toekijkt hoe mensen worden verpletterd of verdrinken zijn GEEN gevolg van de zondeval maar een consequentie van de manier waarop de wereld door God zelf is geschapen.

Artikel 6
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Mensen met lichamelijke aandoening bezitten evenveel waarde en waardigheid als alle andere mensen??? De Bijbel lijkt daar toch heel anders over te denken:

(Leviticus 21:18-23) Want geen man, in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, hij zij een blind man, of kreupel, of te kort, of te lang in leden; Of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn; 20 Of die bultachtig, of dwergachtig zal zijn, of een vel op zijn oog zal hebben, of droge schurftheid, of etterige schurftheid, of die gebroken zal zijn aan zijn gemacht................... Doch tot den voorhang zal hij niet komen, en tot het altaar niet toetreden, omdat een gebrek in hem is; opdat hij Mijn heiligdommen niet ontheilige; want Ik ben de HEERE, die hen heilige!

(Deuteronomium 23:2) Geen bastaard zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen. 

(Deuteronomium 23:1) Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des HEEREN niet komen.


Quote:
"en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is."

En waarom is dat zo? Als iedereen zo welkom is bij Jezus waarom zijn dan de mensen die van geslacht willen veranderen dat niet? Gaarne hoofdstuk en vers. 

Artikel 7
WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.

WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Zijn dat dezelfde "heilige bedoelingen" waarmee God bijvoorbeeld de malaria parasiet met bijbehorende mug heeft ontworpen die jaarlijks voor honderdduizenden slachtoffers waarvan het grootste gedeelte kinderen zijn zorgt?

En met welke "heilige bedoeling" heeft God de duizenden virussen, bacterien en parasieten geschapen die ziektes en afwijkingen veroorzaken waaronder de mensheid inclusief onschuldige kinderen eerst langdurig moeten lijden voordat ze er aan sterven?

Artikel 9
WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.

WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

En soms doet God dan nog een extra schepje op die zonde door opzettelijk mensen "verkeerde" neigingen te geven, harten te verharden of ze anderszins te laten dwalen.

(Romeinen 1:24-28)  Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;...........Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

(2 Thessalonisenzen 2:11-12) En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

(Jesaja 19:14) De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel.

(Jesaja 63:17) HEERE! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels.

(Jozua 11:20) Want het was van den HEERE, hun harten te verstokken, dat zij Israel met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zoude, dat hun geen genade geschiedde, maar opdat hij hen verdelgen zoude, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.

(Romeinen 9:18) Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

Artikel 10
WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Is dat dezelfde standvastigheid waarmee door de inquisitie ketters en heksen werden gemarteld en levend verbrand? Is dat dezelfde standvastigheid waarmee op hele degelijke bijbelse gronden de slavernij werd verdedigd?

Of hebben we hier soms te maken met dwalingen van die christelijke standvastigheid? Zoja hoe kunnen we dan bepalen wat de ware christelijke standvastigheid is?

Artikel 11
WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

In de Bijbel staan zwart op wit hele duidelijke geboden van God waar geen weldenkend christen zich aan houdt maar in dit geval zouden we God onteren omdat we ingaan tegen één of andere vage "bedoeling" die God zou hebben gehad bij de schepping.

Wat valt er af te leiden uit het feit dat God man en vrouw schiep naar Zijn gelijkenis anders dan dat er mannen en vrouwen zijn die op God lijken? God heeft ook een hele reeks apen geschapen die meer of minder op Hem lijken. Welke bedoeling is daar uit af te lezen?

Welke "bedoeling" had God toen Hij scheiding maakte tussen het licht en tussen de duisternis en het licht dag, en de duisternis nacht noemde? Onteren we God als we 's nachts het licht aandoen?

Artikel 12
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

Het verlangen van twee mensen van hetzelfde geslacht om elkaar lief te hebben wordt als zonde bestempeld en moet beslist gedood worden om God waardig te zijn. Nu is het doden van verlangens nagenoeg onmogelijk en dat zou God als geen ander moeten begrijpen gezien het feit dat Hij klaarblijkelijk niet in staat was zijn eigen bloeddorstige verlangen naar wraak en genoegdoening te doden. Zelfs zijn eigen kind moest eraan geloven om aan die verlangens te voldoen.

(Nahum 1:2) Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker is de HEERE, en zeer grimmig;

(Jesaja 1:24) Daarom spreekt de Heere, HEERE der heirscharen, de Machtige Israels: O wee! Ik zal Mij troosten van Mijn wederpartijders. Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden.

(Jesaja 5:3) Want Ik zal bezoeking over hen doen met vier geslachten, spreekt de HEERE: met het zwaard, om te doden; en met de honden, om te slepen; en met het gevogelte des hemels, en met het gedierte der aarde, om op te eten en te verderven.

(Genesis 19:24-25)  Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands.

(Exodus 12:29)  En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

(Deuteronomium 20:16-17)  Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft;

(Jozua 10:40)  Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israels, geboden had.

(Efeziers 5:2) En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.

Artikel 13
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

En waar kunnen we "Gods geopenbaarde wil" met betrekking tot transgenders in de Bijbel vinden dan? Gaarne hoofdstuk en vers.

 

De opstellers van de Nashville-verklaring baseren zich naar eigen zeggen op deze teksten.

Zie verder wat de Bijbel zegt over: huwelijk, homofilie, discriminatie, seks en vrouwen.