Predestinatie.

Vele bijbel teksten vertellen ons dat God  de hele levensloop van ieder mens al heeft bepaald en vastgelegd in Zijn Boek. 

(Job 14:5) Dewijl zijn dagen bestemd zijn, het getal zijner maanden bij U is, en Gij zijn bepalingen gemaakt hebt, die hij niet overgaan zal;
(Job 23:14) Want Hij zal volbrengen, dat over mij bescheiden is;
(Spreuken 16:9) Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.
(Spreuken 19:21) In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan.
(Spreuken 20:24) De treden des mans zijn van den HEERE; hoe zou dan een mens zijn weg verstaan?
(Spreuken 16:33)  Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE.
(Psalmen 139:4)  Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.
(Psalmen 139:16) Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
(Jesaja 46:9) Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn;
(Jesaja 48:3) De vorige dingen heb Ik verkondigd van toen af, en uit Mijn mond zijn zij voortgekomen, en Ik heb ze doen horen; Ik heb ze snellijk gedaan, en zij zijn gekomen;
(Handelingen 17:26)  En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;
(Handelingen 4:26-28) De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde...............Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.

God kan mensen al haten nog voordat ze geboren zijn.

(Romeinen 9:11) Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

God schept speciaal mensen met zodanige eigenschappen dat ze uiteindelijk verloren zullen zullen gaan.

(Romeinen 9:21-22) Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere? En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;

Al voordat het volk Israel bestaat heeft God beslist dat ze 400 jaar zullen lijden onder de slavernij in Egypte.

(Genesis 15:13) Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren.

Ook heeft God al van te voren verordineerd wie in het laatste oordeel  behouden zal blijven.

(Romeinen 8:29) Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
(Handelingen 13:48)  Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.
(Handelingen 22:14) En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u te voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen.
(Efeziers 1:4)  Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
(Efeziers 2:8-10)    Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;  Niet uit de werken, opdat niemand roeme.   Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.
(Efeziers 1:11) In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;
(Johannes 6:44)  Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke;
(Openbaringen 17:8) ......welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld
(2 Timotheus 1:9) Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade



Lees verder: Behoud door.......