Gij zult geen bloed eten.

Zoals uit diverse teksten in de Bijbel blijkt is het eten van bloed door God streng verboden

(Genesis 9:4) Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.
(Leviticus 3:17) Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen: geen vet noch bloed zult gij eten.
(Leviticus 7:26) Ook zult gij in al uw woningen geen bloed eten, hetzij van het gevogelte, of van het vee.

(Leviticus 7:27) Alle ziel, die enig bloed eten zal, die ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden.

(Leviticus 17:12) Daarom heb Ik tot de kinderen Israels gezegd: Geen ziel van u zal bloed eten; noch de vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert, zal bloed eten.
(Leviticus 19:26) Gij zult niets met het bloed eten.
(Deuteronomium 12:16) Alleenlijk het bloed zult gijlieden niet eten; gij zult het op de aarde uitgieten als water.
(1 Samuel 14:34) ............. Brengt tot mij een iegelijk zijn os, en een iegelijk zijn schaap, en slacht het hier, en eet, en bezondigt u niet aan den HEERE, die etende met het bloed.

Het eten van bloed is zelfs een overtreding die met de dood bestraft dient te worden.

(Leviticus 7:27) Alle ziel, die enig bloed eten zal, die ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden.
(Leviticus 17:14) Want het is de ziel van alle vlees; zijn bloed is voor zijn ziel; daarom heb Ik tot de kinderen Israels gezegd: Gij zult geens vleses bloed eten; want de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed; zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden.

In tegenspraak met deze verboden beschrijft Ezechiel een kannibalistisch ritueel waar in de overwinningsroes mensenbloed worden gedronken tot dronkenschap toe.

(Ezechiel 39:17-19) Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen IsraŽls, en eet vlees, en drinkt bloed. Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken; der rammen, der lammeren, en bokken, en varren, die altemaal gemesten van Basan zijn. En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe; van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb.

In het licht van dit immense taboe op het eten van bloed is het dan ook ondenkbaar dat Jezus tijdens het laatste avondmaal de discipelen zou hebben aangespoord om (symbolisch) zijn bloed te drinken en zijn lichaam te eten. Ook het feit dat van de vier evangelisten alleen Johannes spreekt over het drinken van bloed geeft te denken over de waarheid van deze geschiedenis.

(1 Korinthiers 11:25) Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
(Johannes 6:53) Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.
(Johannes 6:54) Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
(Johannes 6:56) Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.

Hier verkondigt  Jezus dus de primitieve gedachte dat door het eten van iemands vlees of bloed de kracht van die persoon zou overgaan op de eter.

Wat zegt de bijbel over bloedtransfusies?
In tegenstelling tot wat bepaalde fanatiekelingen ons willen wijsmaken helemaal niets natuurlijk want bloedtranfusies bestonden gewoon nog niet. En aangezien er in de bijbel enkel sprake is van verboden op het eten van dierlijk bloed is er geen enkele reden om aan te nemen dat bloedtransfusie tussen mensen niet toegestaan zou zijn als daar mee levens gered kunnen worden.

Lees verder:   de Opstanding