Wetenschappelijke onzin in de Bijbel

1. In het scheppingsverhaal creeert God op de 1e dag de scheiding tussen dag en nacht en pas op de 4e dag de zon die de directe oorzaak is van het verschijnsel dag/nacht

(Genesis 1:4) En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

(Genesis 1:15)  En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts;...........Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

2. De Bijbel zegt dat de sterren zijn bevestigd aan een soort koepel die over de aarde is gespannen. In werkelijkheid zijn de sterren miljarden kilometers van de aarde verwijderd en bestaan ze geheel onafhankelijk van de aarde. Volgens Job is die koepel van glas.

(Genesis 1:15) 16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
(Job 37:18) Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn, als een gegoten spiegel?.

3. Bomen en planten worden geschapen op dag 3 terwijl de zon die nodig is voor de fotosynthese waarop al het plantenleven berust pas op dag 4 wordt geschapen. Bovendien vriezen de meeste planten dood als er geen zon is.

(Genesis 1:12) En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

4. Volgens het scheppingsverhaal bevindt zich boven het uitspansel water dat God weer naar beneden kan laten regenen door sluizen te openen. Andere weersinvloeden zoals wind, sneeuw, wolken, donder en vorst worden volgens de Bijbel ook door God persoonlijk aangestuurd.

Het mag duidelijk zijn dat schrijvers van de Bijbel geen enkele notie hadden  van waterkringloop of weerkunde.

(Genesis 1:6) En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
(Genesis 7:11) .......op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend. En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.
(Job 37:5)  God dondert met Zijn stem zeer wonderlijk; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet. Want Hij zegt tot de sneeuw: Wees op de aarde; en tot den plasregen des regens; dan is er de plasregen Zijner sterke regenen................ Uit de binnenkamer komt de wervelwind, en van de verstrooiende winden de koude. Door zijn geblaas geeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden. Ook vermoeit Hij de dikke wolken door klaarheid; Hij verstrooit de wolk Zijns lichts.
(Job 26:8)  Hij bindt de wateren in Zijn wolken; nochtans scheurt de wolk daaronder niet.
(Spreuken 30:4) Wie is ten hemel opgeklommen, en nedergedaald? Wie heeft den wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden?
(Psalmen 18:14-16) En de HEERE donderde in den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem, hagel en vurige kolen. En Hij zond Zijn pijlen uit, en verstrooide ze; en Hij vermenigvuldigde de bliksemen, en verschrikte ze. En de diepe kolken der wateren werden gezien, en de gronden der wereld werden ontdekt, van Uw schelden, o HEERE! van het geblaas des winds van Uw neus.
(Psalmen 104:3) Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Die van de wolken Zijn wagen maakt, Die op de vleugelen des winds wandelt.
(Psalmen 18:9) Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken.
(Psalmen 135:7) Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen; Hij brengt den wind uit Zijn schatkameren voort.
(2 Samuel 22:9) Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken.
(2 Samuel 22:16) En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt, door het schelden des HEEREN, van het geblaas des winds van Zijn neus.
(Jesaja 55:10) Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter;

5. De regenboog, is een natuurkundig verschijnsel dat optreedt als de zon onder een bepaalde hoek op een regenbui schijnt en bestond dus ook al voor de zondvloed toen God besloot om de mensheid wl uit te roeien.

(Genesis 9:11-14) En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken;

6. De aarde, zoals we nu weten een bolvormige planeet die om zijn eigen as draait en tevens in een baan om de zon draait, staat volgens de Bijbel vast op een fundament van pilaren en heeft een hoeksteen.

(1 Samuel 2:8) ....want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft de wereld daarop gezet.
(2 Samuel 22:8) Toen daverde en beefde de aarde; de fondamenten des hemels beroerden zich, en daverden, omdat Hij ontstoken was.
(1 Kronieken 16:30) Schrikt voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde! Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde.
(Job 9:6) Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden;
(Job 26:11) De pilaren des hemels sidderen, en ontzetten zich voor Zijn schelden.
(Job 38:4) Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?.
(Jesaja 13:13) Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats.

7. Tevens zegt de Bijbel dat de aarde plat is, hoeken heeft en eindig is.

(Jesaja 5:26) Want Hij zal een banier opwerpen onder de heidenen van verre, en Hij zal hen herwaarts sissen van het einde der aarde; en ziet, haastelijk, snellijk zullen zij aankomen.
(Jesaja 11:12) 12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks.
(Jeremia 49:36) En Ik zal de vier winden uit de vier hoeken des hemels over Elam aanbrengen,...
(Daniel 4:11) De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde;
(Mattheus 4:8) Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;
(Openbaringen 7:1) En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde,
(Spreuken 30:4) Wie heeft al de einden der aarde gesteld?

8. De schrijvers  van de Bijbel denken dat de zon zich langs de hemel beweegt en dus ook wel even stilgezet kan worden of de ander kant kan worden opgestuurd terwijl deze schijnbare beweging een gevolg is van de draaiing van de aarde om haar as.

(Prediker 1:5) Ook rijst de zon op, en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees.
(Psalmen 19:5) Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.
(Jozua 10:12) Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE de Amorieten voor het aangezicht de kinderen Israels overgaf, en zeide voor de ogen der Israelieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon! En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had.
(2 Koningen 20:9-11) 9 En Jesaja zeide: Dit zal u een teken van den HEERE zijn, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal: Zal de schaduw tien graden voorwaarts gaan, of tien graden achterwaarts keren?
Toen zeide Hizkia: Het is der schaduwe licht, tien graden nederwaarts te gaan; neen, maar dat de schaduw tien graden achterwaarts kere. En Jesaja, de profeet, riep den HEERE aan; en Hij deed de schaduw tien graden achterwaarts keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Achaz' zonnewijzer.
(Jesaja 38:7-8) En dit zal u een teken zijn van den HEERE, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal: Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz' zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien graden teruggekeerd, in de graden, die zij nederwaarts gegaan was.

9. Diverse teksten laten zien dat de schrijvers dachten dat als je maar hoog genoeg gaat je uiteindelijk de hemel zal bereiken. Dat zich daar een luchtledig heelal bevindt hadden ze geen flauwe notie van. 

(Genesis 11:4) En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij.
(Genesis 28:12) En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.
(2 Koningen 2:2) Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal.....En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.
(Jesaja 40:22) Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;
(Daniel 7:13)  Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen.
(Mattheus 24:30) En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
(Handelingen 1:9-11) En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

10. Hoewel sterren vele malen groter zijn dan de aarde beschrijft de Bijbel ze als kleine objecten die ergens op aarde kunnen vallen terwijl in werkelijkheid de complete aarde door een dergelijke ster verzwolgen zou worden.

(Daniel 8:8) En de geitenbok maakte zich uitermate groot; .............En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze.
(Mattheus 24:29) En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
(Openbaringen 6:13) En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
(Openbaringen 8:10) En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.
(Openbaringen 12:4) 4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde.

11. Terwijl de wetenschap ons heeft geleerd dat ziektes als doofstomheid en epilepsie een lichamelijke oorzaak hebben worden deze volgens de bijbel veroorzaakt door duivels en demonen. Jezus is dan ook druk in de weer met het uitdrijven van deze boze geesten.

(Mattheus 9:32) Als dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme
(Mattheus 12:22) Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag.
(Mattheus 17:15) Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water..........En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.
(Marcus 1:32) Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld, en van den duivel bezeten waren.
(Marcus 6:13) En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond.
(Marcus 9:20) En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende ............... En Jezus ziende, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte den onreinen geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest! Ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem.
(Lukas 9:39) En zie, een geest neemt hem, en van stonde aan roept hij, en hij scheurt hem, dat hij schuimt, en wijkt nauwelijks van hem, en verplettert hem.....En nog, als hij naar Hem toekwam, scheurde hem de duivel, en verscheurde hem; maar Jezus bestrafte den onreinen geest, en maakte het kind gezond, en gaf hem zijn vader weder.
(Lukas 11:14) En Hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de scharen verwonderden zich.

12. In plaats van een orgaan dat bloed rond pompt wordt het hart op honderden plaatsen in de Bijbel beschreven als de zetel van de persoonlijkheid en de bron van onze gedachten.

(Genesis 6:5) En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.
(Genesis 8:21) En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.
(Exodus 4:21) En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan.
(Spreuken 6:18) Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen;
(Spreuken 19:21) In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan.
(Obadja 1:3) De trotsheid uws harten heeft u bedrogen; hij, die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning; die in zijn hart zegt: Wie zou mij ter aarde nederstoten?
(Lukas 9:47) Maar Jezus, ziende de overlegging hunner harten, nam een kindeken, en stelde dat bij Zich;
(Lukas 24:38) En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?

13.  Ook het feit dat we ziektekiemen via ons voedsel binnen kunnen krijgen lijkt geheel onbekend aan Jezus want die grijpt een vraag over het wassen van handen aan om een filosofisch betoog te houden dat tot de ongelukkige conclusie leidt dat het eten met ongewassen handen geen enkel probleem is.

(Mattheus 15:2) Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten. .........maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet.

14.  Als we iets van de erfelijkheidsleer willen begrijpen kunnen we de Bijbel beter ook links laten liggen. Zo produceert Jacob meer gespikkeld en gevlekt lammeren door de kudde in de paringstijd  witte strepen te laten zien.

(Exodus 30:37) Toen nam zich Jakob roeden van groen populierenhout, en van hazelaar, en van kastanje; en hij schilde daarin witte strepen, ontblotende het wit, hetwelk aan die roeden was.  En hij leide deze roeden, die hij geschild had, in de goten, en in de drinkbakken van het water, waar de kudde kwam drinken, tegenover de kudde; en zij werden verhit, als zij kwamen om te drinken.  Als dan de kudde verhit werd bij de roeden, zo lammerde de kudde gesprenkelde, gespikkelde, en geplekte.

15.  In plaats van bijgelovige zaken als heksen, tovenaars, waarzeggerij, helderziendheid en praten met doden af te doen als klinkklare onzin hebben we hier volgens de Bijbel te maken met serieuze fenomenen die bestraft moeten worden met de  dood.

(Exodus 22:18) De toveres zult gij niet laten leven.
(Leviticus 20:27) 27 Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.
(Deuteronomium 18:11)  Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.
(1 Samuel 28:7)  Koning Saul laat een waarzegster de geest van Samuel oproepen.

16. Ook op wiskundig gebied komt de Bijbel niet met geïnspireerde resultaten. Zie ook telfouten.

Zo wordt de waarde van het getal pi heel slordig afgerond op 3 terwijl dit ongeveer 3,14 is.  Een cirkel met een doorsnee van 10 ellen heeft een omtrek van 31,4 ellen en niet van 30 zoals in de volgende tekst wordt beweerd.

(1 Koningen 7:23) (2 Kronieken 4:2) Verder maakte hij de gegotene zee; van tien ellen was zij van haar enen rand tot haar anderen rand, rondom rond, en van vijf ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van dertig ellen omving ze rondom.

In Ezra 2 staat een lange lijst met aantallen mensen die zijn teruggekeerd naar Israel. Ezra geeft als totaal 42.360 terwijl het er ongeveer 30.000 zijn als je ze netjes optelt. Dezelfde fout staat in (Nehemia 6:66)

(Ezra 2:64) Deze ganse gemeente te zamen was twee en veertig duizend driehonderd en zestig.

17. Blijkbaar waren de schrijvers van Prediker onvoldoende geinspireerd want ze hebben niet voorzien dat we tegenwoordig dagen van te voren kunnen bepalen waar en wanneer het gaat stormen en wat het geslacht en conditie is van de vrucht in de buik van een zwangere vrouw.

(Prediker 11:5) Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt.
 

Lees verder:   Evolutie versus Schepping.